Chia sẻ lên:

專業機械刀具製造商,堅持使用日本住友鎢鋼材料,在台灣生產加工。

Professional machine CNC Cutting Tools Manufacturer, insist on the use of Japan Sumitomo tungsten carbide materials,production and processing in Taiwan

產品具有穩定的品質及具競爭力的價格外,日頌擁有專業技術團隊,提供客戶最佳的產品諮詢,

Products with stable quality and competitive price, Sunsong has a professional technology team, providing customers with the best consultation

有效提升產出效率,降低加工成本!

Effectively improve the output efficiency, reduce processing costs

亦提供台灣生產之CNC設備週邊零配件,多元化的完整服務,幫客戶省去尋求優良供應商之困擾。

Also provides Taiwan production of CNC equipment around the spare parts, a diverse range of services, to help customers save trouble to seek good suppliers

日頌相信滿足客戶的需求,提供能讓客戶更具全球競爭力的產品和服務,才能同時提升日頌的競爭力。

Sunsong believes only by satisfying customer needs and providing customers with globally competitive products and services Sunsong can simultaneously increase competitiveness

這個定位是我們過去成功的因素,也是未來不斷成長的關鍵

With this philosophy, we have been successful and we will continue to grow.

願景和經營理念Theory of BusinessTầm nhìn và triết lý kinh doanh

我們的願景是成為一家公司提供的材料和技術解決方案領先的著名的越南。

Our vision is to become a company supplying materials and technology solutions to leading prestigious Vietnam.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một Công ty cung ứng vật tư, giải pháp công nghệ uy tín hàng đầu Việt Nam.

通過我們的業務活動與最新的新技術,尋找解決方案,以提高技術,以提高產品質量,生產效率,降低產品成本。

Through our business activities to date with the new technology, finding solutions to improve the technology in order to improve quality, production capacity and product discounts.

Thông qua hoạt động kinh doanh chúng tôi cập nhập những công nghệ mới, tìm ra các giải pháp cải tiến công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, năng xuất sản xuất và giảm giá thành sản phẩm.

通過與我們取得了進展主要合作夥伴的管理,產品的多樣化,交貨及時,價格下調,高品質的商品,原產地清晰合資企業

By joint ventures with major partners we have made progress in the management, diversification of products, prompt delivery, price reduction, high-quality goods, clear origin.

Bằng việc liên doanh với đối tác lớn chúng đã có được sự tiến bộ trong việc quản lý, đa dạng hóa sản phẩm, giao hàng nhanh chóng, giá bán giảm, hàng hóa chất lượng cao, xuất xứ rõ ràng.